Natječaj za izbor direktora TZO Šolta 2023.-2027.

 Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama

i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20 ), članka 3. Pravilnika o

posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine

broj 13/22), članka 28. i 39. Statuta Turističke zajednice Općine Šolta („Službeni glasnik Općine

Šolta“ 6/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Šolta o raspisivanju Javnog

natječaja za direktora Turističke zajednice Općine Šolta donesenoj na 2. sjednici vijeća

20.3.2023. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Šolta raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

 

za izbor direktora Turističke zajednice Općine Šolta na mandatno razdoblje od 4 godine

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

 

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat za direktora

lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja

godišnje, mora ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3.

Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama

(NN 13/22) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju

stečene stručne spreme iz točke 1. ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim

poslovima u turizmu,

3. da zna jedan strani jezik,

4. da poznaje rad na osobnom računalu,

5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na

temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička

zajednica.

II. Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu

pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera

ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje

sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji

hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19, 42/20).

III. Kandidat za direktora turističke zajednice, osim ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, u

skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,

mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Natjecati se mogu i

kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, uz uvjet daga

polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili kandidati koji imaju odgovarajuću

stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj

stručnoj spremi.

IV. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja. Prijave na Javni

natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo preporučenom

poštom na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŠOLTA

Podkuća 8, 21430 Grohote

n/r: g. Nikola Cecić-Karuzić, predsjednik

s naznakom: Javni natječaj za direktora – NE OTVARATI!

 

Valjanim prijavama smatrati će se one koje su poslane s poštanskim žigom zaključno s

28.3.2023. do 17 sati.

 

V. Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

• ime i prezime kandidata, OIB

• adresu,

• broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,

• naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Javni natječaj,

• specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,

• potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati moraju dostaviti:

1. životopis

2. presliku osobne iskaznice ili domovnice

3. dokaz o stručnoj spremi - preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske

ustanove o stečenoj stručnoj spremi

4. dokaz o traženom radnom iskustvu - Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje

o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih

poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih

poslova

5. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslike uvjerenja, svjedodžbi,

potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)

6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične

dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)

7. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju

strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica

8. uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju) – ne starije od 3 mjeseca

9. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima

10. presliku vozačke dozvole

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a

izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za osobe koje zadovoljavaju formalne

uvjete iz Javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na Javni natječaj,

bit će proveden intervju. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua

telefonskim putem ili putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja

intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na

Javni natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za

provedbu Javnog natječaja, koje imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo dostavlja listu kan

didata Turističkom vijeću u roku od 15 dana od dana zaključenog Javnog natječaja.

VII. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije

u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog

vijeća Turističke zajednice Općine Šolta.

VIII.U slučaju da ni jedan kandidat ne bude odabran, Turistička zajednica Općune Šolta zadržava

pravo u cijelosti poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez

posebnog obrazloženja.

IX. Obavijest o Javnom natječaju bit će objavljena u Slobodnoj Dalmaciji, dok će tekst Javnog

natječaja biti objavljen na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Šolta.

X. Kandidati prijavom na Javni natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u

potrebnom obimu i u svrhu provedbe Javnog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za

provedbu Javnog natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća

o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni

list Europske unije, L119/1).

XI. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se

jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

U Grohotama, 21.3.2023. godine